ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41843 /  
2 41763 /  
3 42066 /  
4 41669 /  
5 41989 /  
6 41722 /  
7 41808 /  
8 42073 /  
9 41891 /  
10 42094 /  
11 41958 /  
12 42041 /  
13 44678 /  
14 42109 /  
15 44697 /  
16 41841 /  
17 41840 /  
18 41959 /  
19 41761 /  
20 41941 /  
21 41817 /  
22 41946 /  
23 41977 /  
24 40872 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  24 คน