ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 5/11  
2 41763 นายภูดิท บินไธสง 5/11  
3 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 5/11  
4 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 5/11  
5 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 5/11  
6 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 5/11  
7 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 5/11  
8 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 5/11  
9 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 5/11  
10 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 5/11  
11 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 5/11  
12 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 5/12  
13 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 5/12  
14 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 5/12  
15 44697 นายศิวกร ทองขนอน 5/13  
16 41841 นายณัชพล จำปาทอง 5/13  
17 41840 นายณภัทร มะลิงาม 5/13  
18 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 5/13  
19 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 5/15  
20 41941 นายธนพล แซ่จึง 5/15  
21 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 5/15  
22 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 5/15  
23 41977 นายอัครพล สุภิมารส 5/15  
24 40872 นายธนดล ธูปมงคล 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  0 คน