ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 5/11  
2 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 5/11  
3 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 5/11  
4 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 5/11  
5 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 5/12  
6 42105 นายปัญจพล แปะทอง 5/12  
7 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 5/12  
8 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 5/12  
9 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 5/13  
10 42147 นายทิวากร ทัศนะ 5/13  
11 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 5/13  
12 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 5/13  
13 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 5/13  
14 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 5/13  
15 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 5/13  
16 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 5/13  
17 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 5/13  
18 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 5/13  
19 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 5/13  
20 42074 นายอนพัทย์ ธานี 5/15  
21 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 5/15  
22 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 5/16  
23 42162 นายยศพล สุดตลอด 5/16  
24 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 5/16  
25 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  5 คน