ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 /  
2 44673 /  
3 41888 /  
4 41924 /  
5 42087 /  
6 42105 /  
7 42086 /  
8 42062 /  
9 42158 /  
10 42147 /  
11 42145 /  
12 44695 /  
13 44687 /  
14 42032 /  
15 42058 /  
16 44696 /  
17 42115 /  
18 44698 /  
19 41789 /  
20 42074 /  
21 42082 /  
22 42117 /  
23 42162 /  
24 42149 /  
25 42204 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  25 คน