ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30269 (ระเบียนการเงิน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44669 นางสาวพรหมเรขา ศรีคิรินทร์ 5/11  
2 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 5/11  
3 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 5/11  
4 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 5/11  
5 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 5/11  
6 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 5/11  
7 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 5/13  
8 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 5/13  
9 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 5/13  
10 44701 นางสาวจุฑามาศ เมืองไทย 5/14  
11 44713 นางสาวพัชราพร ดีมาก 5/14  
12 44712 นางสาวพรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 5/14  
13 41708 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 5/14  
14 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 5/14  
15 41704 นายพงศธร ผูกดวง 5/14  
16 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 5/14  
17 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 5/14  
18 42034 นางสาวกัลยกร จรูญไธสง 5/15  
19 42002 นายธนากร พงค์พีระ 5/15  
20 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 5/16  
21 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  10 คน