ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 5/11  
2 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 5/11  
3 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 5/11  
4 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 5/11  
5 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 5/11  
6 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 5/11  
7 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 5/11  
8 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 5/11  
9 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 5/11  
10 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 5/12  
11 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 5/12  
12 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 5/12  
13 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 5/13  
14 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 5/13  
15 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 5/14  
16 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 5/15  
17 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 5/15  
18 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 5/16  
19 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 5/16  
20 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 5/16  
21 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 5/16  
22 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 5/16  
23 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 5/16  
24 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 5/16  
25 42138 นางสาวจารุกร คงตน 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  13 คน