ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44671 /  
2 41877 /  
3 42212 /  
4 42116 /  
5 43114 /  
6 41713 /  
7 44672 /  
8 41727 /  
9 42035 /  
10 42120 /  
11 42037 /  
12 41983 /  
13 42106 /  
14 41034 /  
15 41968 /  
16 41996 /  
17 41982 /  
18 42126 /  
19 41818 /  
20 42146 /  
21 42161 /  
22 41748 /  
23 42235 /  
24 41985 /  
25 42138 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 12 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  25 คน