ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 5/11  
2 41915 นายวิริยา นามสีสุข 5/11  
3 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 5/12  
4 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 5/13  
5 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 5/13  
6 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 5/13  
7 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 5/13  
8 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 5/13  
9 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 5/13  
10 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 5/13  
11 42085 นายคุณากร จันทะบาล 5/13  
12 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 5/13  
13 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 5/14  
14 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 5/14  
15 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 5/14  
16 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  11 คน