ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 5/12  
2 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 5/12  
3 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 5/12  
4 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 5/14  
5 42065 นายศุภากร พื้นบน 5/14  
6 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 5/14  
7 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 5/15  
8 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 5/15  
9 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 5/15  
10 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 5/15  
11 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 5/15  
12 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 5/15  
13 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 5/15  
14 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 5/15  
15 44727 นายนวพล ดีสม 5/15  
16 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 5/15  
17 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 5/15  
18 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 5/15  
19 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 5/15  
20 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 5/15  
21 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 5/15  
22 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 5/15  
23 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 5/15  
24 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 5/15  
25 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  18 คน