ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30204 (พ่นทราย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 5/11  
2 41923 นายโสภณ คงสุข 5/11  
3 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 5/11  
4 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 5/13  
5 41949 นายปณชัย สาคะนิล 5/13  
6 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 5/14  
7 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 5/14  
8 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 5/14  
9 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 5/14  
10 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 5/15  
11 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 5/16  
12 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 5/16  
13 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 5/16  
14 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 5/16  
15 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  4 คน