ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30234 (งานเครื่องกล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 26
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41979 /  
2 44697 /  
3 41841 /  
4 42134 /  
5 41034 /  
6 41959 /  
7 41736 /  
8 41840 /  
9 44691 /  
10 41708 /  
11 44713 /  
12 41704 /  
13 41954 /  
14 41946 /  
15 40872 /  
16 42210 /  
17 41147 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  17 คน