ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30234 (งานเครื่องกล) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 26
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 5/13  
2 44697 นายศิวกร ทองขนอน 5/13  
3 41841 นายณัชพล จำปาทอง 5/13  
4 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 5/13  
5 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 5/13  
6 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 5/13  
7 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 5/13  
8 41840 นายณภัทร มะลิงาม 5/13  
9 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 5/13  
10 41708 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 5/14  
11 44713 นางสาวพัชราพร ดีมาก 5/14  
12 41704 นายพงศธร ผูกดวง 5/14  
13 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 5/14  
14 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 5/15  
15 40872 นายธนดล ธูปมงคล 5/16  
16 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 5/16  
17 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 13 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  2 คน