ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 5/11  
2 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 5/11  
3 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 5/11  
4 42061 นางสาวรพีพรรณ หวังสุดดี 5/12  
5 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 5/12  
6 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 5/12  
7 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 5/12  
8 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 5/12  
9 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 5/12  
10 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 5/12  
11 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 5/12  
12 41949 นายปณชัย สาคะนิล 5/13  
13 44719 นางสาวสุดธิดา หอมหวล 5/14  
14 44707 นางสาวเนตรนที ศรีแก้ว 5/14  
15 44717 นางสาววิไลพร วงศ์เครือศร 5/14  
16 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 5/14  
17 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 5/14  
18 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 5/15  
19 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 5/15  
20 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 5/15  
21 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 5/16  
22 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 5/16  
23 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 5/16  
24 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 5/16  
25 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  15 คน