ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42212 /  
2 42116 /  
3 43114 /  
4 42061 /  
5 42142 /  
6 44676 /  
7 44678 /  
8 42041 /  
9 44682 /  
10 44681 /  
11 42109 /  
12 41949 /  
13 44719 /  
14 44707 /  
15 44717 /  
16 41948 /  
17 41767 /  
18 42104 /  
19 42075 /  
20 42030 /  
21 41966 /  
22 44739 /  
23 44737 /  
24 44741 /  
25 44743 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  25 คน