ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30257 (การแกะสลักผักผลไม้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 5/13  
2 41765 นางสาวมรรษกร นาคโทน 5/14  
3 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 5/14  
4 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 5/14  
5 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 5/14  
6 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  3 คน