ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 5/11  
2 41763 นายภูดิท บินไธสง 5/11  
3 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 5/11  
4 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 5/11  
5 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 5/11  
6 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 5/11  
7 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 5/11  
8 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 5/11  
9 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 5/11  
10 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 5/11  
11 42236 นางสาวเสาวณีย์ เปรียบกล้า 5/12  
12 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 5/12  
13 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 5/12  
14 44722 นางสาวอัจฉริยา สุธาอรรถ 5/14  
15 44706 นางสาวนธกร แสนดี 5/14  
16 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 5/14  
17 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 5/15  
18 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 5/15  
19 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 5/15  
20 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 04 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  9 คน