ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41843 /  
2 41763 /  
3 42066 /  
4 41669 /  
5 42094 /  
6 41989 /  
7 41722 /  
8 41808 /  
9 42073 /  
10 41958 /  
11 42236 /  
12 44679 /  
13 44675 /  
14 44722 /  
15 44706 /  
16 41735 /  
17 41973 /  
18 44748 /  
19 44728 /  
20 44726 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 04 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  20 คน