ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30245 (ทักษะชีวิต) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42087 /  
2 42062 /  
3 42105 /  
4 41890 /  
5 41775 /  
6 44710 /  
7 44700 /  
8 44701 /  
9 44711 /  
10 44703 /  
11 44712 /  
12 44714 /  
13 44718 /  
14 44729 /  
15 44730 /  
16 42028 /  
17 44734 /  
18 41931 /  
19 44727 /  
20 44745 /  
21 44733 /  
22 42111 /  
23 44725 /  
24 43103 /  
25 42117 /  
26 42162 /  
27 42149 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  27 คน