ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30245 (ทักษะชีวิต) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 5/12  
2 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 5/12  
3 42105 นายปัญจพล แปะทอง 5/12  
4 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 5/12  
5 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 5/12  
6 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 5/14  
7 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 5/14  
8 44701 นางสาวจุฑามาศ เมืองไทย 5/14  
9 44711 นายพงศกร สายยศ 5/14  
10 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 5/14  
11 44712 นางสาวพรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 5/14  
12 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 5/14  
13 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 5/14  
14 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 5/15  
15 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 5/15  
16 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 5/15  
17 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 5/15  
18 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 5/15  
19 44727 นายนวพล ดีสม 5/15  
20 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 5/15  
21 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 5/15  
22 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 5/15  
23 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 5/15  
24 43103 นางสาวสุนันทา จารัตน์ 5/15  
25 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 5/16  
26 42162 นายยศพล สุดตลอด 5/16  
27 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 23 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  20 คน