ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 5/11  
2 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 5/11  
3 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 5/12  
4 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 5/12  
5 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 5/12  
6 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 5/13  
7 42147 นายทิวากร ทัศนะ 5/13  
8 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 5/13  
9 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 5/13  
10 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 5/13  
11 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 5/13  
12 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 5/13  
13 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 5/13  
14 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 5/13  
15 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 5/14  
16 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 5/14  
17 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 5/14  
18 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 5/16  
19 42049 นายธนดล บุญอุ่น 5/16  
20 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 5/16  
21 42221 นายสมพร ผ่องใส 5/16  
22 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 5/16  
23 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  0 คน