ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41727 /  
2 42035 /  
3 42120 /  
4 42037 /  
5 41983 /  
6 42158 /  
7 42147 /  
8 42145 /  
9 44695 /  
10 42144 /  
11 44687 /  
12 44696 /  
13 42115 /  
14 44698 /  
15 44716 /  
16 42077 /  
17 41800 /  
18 41985 /  
19 42049 /  
20 42203 /  
21 42221 /  
22 42214 /  
23 41097 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  23 คน