ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41980 /  
2 42017 /  
3 41923 /  
4 44666 /  
5 41670 /  
6 44674 /  
7 41926 /  
8 41955 /  
9 42170 /  
10 42014 /  
11 41962 /  
12 42038 /  
13 41960 /  
14 41957 /  
15 42125 /  
16 42057 /  
17 42106 /  
18 44724 /  
19 42172 /  
20 41748 /  
21 42164 /  
22 42161 /  
23 42138 /  
24 41818 /  
25 42126 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  25 คน