ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 5/11  
2 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 5/11  
3 41923 นายโสภณ คงสุข 5/11  
4 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 5/11  
5 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 5/12  
6 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 5/12  
7 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 5/12  
8 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 5/12  
9 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 5/12  
10 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 5/12  
11 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 5/12  
12 42038 นายคุณากร ศรีสวย 5/12  
13 41960 นายภูวมัย ดาศรี 5/12  
14 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 5/12  
15 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 5/12  
16 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 5/13  
17 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 5/13  
18 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 5/15  
19 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 5/15  
20 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 5/16  
21 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 5/16  
22 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 5/16  
23 42138 นางสาวจารุกร คงตน 5/16  
24 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 5/16  
25 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  7 คน