ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30269 (ระเบียนการเงิน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 5/13  
2 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 5/13  
3 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 5/13  
4 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 5/14  
5 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 5/14  
6 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  5 คน