ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 /  
2 41733 /  
3 41891 /  
4 42093 /  
5 44668 /  
6 42091 /  
7 42086 /  
8 42032 /  
9 42058 /  
10 42085 /  
11 42148 /  
12 41789 /  
13 41766 /  
14 44692 /  
15 42219 /  
16 42192 /  
17 44690 /  
18 42113 /  
19 42220 /  
20 42074 /  
21 42082 /  
22 44735 /  
23 41961 /  
24 42204 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  24 คน