ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 5/11  
2 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 5/11  
3 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 5/11  
4 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 5/11  
5 44668 นายประทีป พรมมี 5/11  
6 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 5/11  
7 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 5/12  
8 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 5/13  
9 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 5/13  
10 42085 นายคุณากร จันทะบาล 5/13  
11 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 5/13  
12 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 5/13  
13 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 5/13  
14 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 5/13  
15 42219 นายศวัสกร ชื่นงาม 5/13  
16 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 5/13  
17 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 5/13  
18 42113 นายภูธิป ลายทอง 5/13  
19 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 5/13  
20 42074 นายอนพัทย์ ธานี 5/15  
21 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 5/15  
22 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 5/15  
23 41961 นายมงคล นันประโคน 5/15  
24 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  4 คน