ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 5/12  
2 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 5/12  
3 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 5/12  
4 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 5/13  
5 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 5/14  
6 42065 นายศุภากร พื้นบน 5/14  
7 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 5/14  
8 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 5/14  
9 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 5/14  
10 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 5/14  
11 42034 นางสาวกัลยกร จรูญไธสง 5/15  
12 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 5/15  
13 42107 นางสาวปิยะดา บูรณ์เจริญ 5/16  
14 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 5/16  
15 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 5/16  
16 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 5/16  
17 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 5/16  
18 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 5/16  
19 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 5/16  
20 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 5/16  
21 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 5/16  
22 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  12 คน