ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42068 /  
2 41811 /  
3 42225 /  
4 41994 /  
5 42059 /  
6 42065 /  
7 44715 /  
8 41709 /  
9 41968 /  
10 41821 /  
11 42034 /  
12 41996 /  
13 42107 /  
14 42235 /  
15 42146 /  
16 44736 /  
17 42232 /  
18 42033 /  
19 44742 /  
20 42217 /  
21 42224 /  
22 42195 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  22 คน