ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 5/11  
2 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 5/11  
3 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 5/11  
4 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 5/11  
5 44669 นางสาวพรหมเรขา ศรีคิรินทร์ 5/11  
6 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 5/11  
7 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 5/11  
8 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 5/11  
9 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 5/12  
10 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 5/12  
11 42129 นางสาวอินทิรา ระลึกดี 5/13  
12 44689 นายชยุติ เอ็นดู 5/13  
13 44688 นางสาวกิตติยา บุญลอย 5/13  
14 42060 นางสาวมาริษา ดีสม 5/13  
15 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 5/14  
16 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 5/15  
17 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 5/15  
18 41941 นายธนพล แซ่จึง 5/15  
19 41977 นายอัครพล สุภิมารส 5/15  
20 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 5/15  
21 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 5/15  
22 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 5/15  
23 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 5/15  
24 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  9 คน