ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30207 (ภัยพิบัติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41915 นายวิริยา นามสีสุข 5/11  
2 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 5/11  
3 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 5/11  
4 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 5/11  
5 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 5/11  
6 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 5/11  
7 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 5/11  
8 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 5/14  
9 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 5/14  
10 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 5/14  
11 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 5/14  
12 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 5/15  
13 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 5/15  
14 42002 นายธนากร พงค์พีระ 5/15  
15 41927 นายอิทธิกร พรมคง 5/15  
16 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน