ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30207 (ภัยพิบัติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : อ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41915 /  
2 44665 /  
3 41713 /  
4 44672 /  
5 44671 /  
6 41877 /  
7 41892 /  
8 44708 /  
9 44704 /  
10 44721 /  
11 44720 /  
12 41939 /  
13 42123 /  
14 42002 /  
15 41927 /  
16 41982 /  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  16 คน