ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30211 (งานเชื่อม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 27
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42697 นายจักรี จุลเกษร 4/10  
2 45413 นางสาวพลอยไพลิน คงสวัสดิ์ 4/10  
3 42526 นายวุฒิชัย สายใจบุญ 4/10  
4 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 4/14  
5 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 4/15  
6 42643 นายภาคิน สุดใสดี 4/15  
7 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 4/15  
8 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 4/16  
9 42606 นายทินภัทร ดีโชค 4/16  
10 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 4/16  
11 42672 นายภูริช สังข์สาลี 4/16  
12 42738 นายสุทิศ สวนงาม 4/16  
13 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 4/16  
14 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 4/9  
15 42455 นายธวัชชัย เฉียบแหลม 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  1 คน