ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30211 (งานเชื่อม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 27
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42727 นายพีระพงศ์ โสภา 5/14  
2 42691 นายอัครชัย สำโรงพล 5/15  
3 42643 นายภาคิน สุดใสดี 5/15  
4 42884 นายศุภวัฒน์ สุดสงวน 5/15  
5 42710 นายณัฐธนัญ มีฤทัย 5/16  
6 42606 นายทินภัทร ดีโชค 5/16  
7 42709 นายณัฐติภัทร แววแก้ว 5/16  
8 42672 นายภูริช สังข์สาลี 5/16  
9 42738 นายสุทิศ สวนงาม 5/16  
10 42513 นายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์ 5/16  
11 42700 นายจิรศักดิ์ ผดุงดี 5/9  
12 42455 นายธวัชชัย เฉียบแหลม 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน