ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44853 นางสาวอันลี่ แคสเปอร์เซ่น 5/14  
2 42900 นางสาวจุฑามาศ ช่องงาม 5/16  
3 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 5/14  
4 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 5/14  
5 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 5/14  
6 44844 นางสาวจันทิมา บุโพธิ์ 5/14  
7 42825 นายภีมพล มีเกิด 5/15  
8 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 5/15  
9 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 5/15  
10 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 5/15  
11 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 5/15  
12 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 5/15  
13 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 5/15  
14 42593 นางสาวคัมภีรพรรณ วิเศษยา 5/15  
15 44868 นางสาวอาภัสรา จันทาทิพย์ 5/16  
16 44866 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร 5/16  
17 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 5/16  
18 42933 นางสาววรพรรณ บุญวัน 5/16  
19 42567 นางสาวนันทิกานต์ บุตรงาม 5/16  
20 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 5/16  
21 42899 นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร 5/16  
22 44842 นางสาวอินทิรา สุภผล 5/16  
23 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 5/9  
24 42664 นางสาวปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 5/9  
25 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 5/9  
26 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  11 คน