ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 28
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42724 น.ส.พนา ฉ่ำโสฬส 4/10  
2 42720 น.ส.นฤมล สุริยะ 4/10  
3 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 4/14  
4 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 4/14  
5 42900 น.ส.จุฑามาศ ช่องงาม 4/16  
6 44853 น.ส.อันลี่ แคสเปอร์เซ่น 4/14  
7 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 4/14  
8 44844 น.ส.จันทิมา บุโพธิ์ 4/14  
9 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 4/15  
10 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 4/15  
11 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 4/15  
12 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 4/15  
13 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 4/15  
14 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 4/15  
15 42825 นายภีมพล มีเกิด 4/15  
16 42593 น.ส.คัมภีรพรรณ วิเศษยา 4/15  
17 42933 น.ส.วรพรรณ บุญวัน 4/16  
18 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 4/16  
19 44866 น.ส.สุปรียา เพ็งเพชร 4/16  
20 44868 น.ส.อาภัสรา จันทาทิพย์ 4/16  
21 42567 น.ส.นันทิกานต์ บุตรงาม 4/16  
22 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 4/16  
23 42899 น.ส.จุฑามาศ ทิพยเนตร 4/16  
24 44842 น.ส.อินทิรา สุภผล 4/16  
25 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 4/9  
26 42664 น.ส.ปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 4/9  
27 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 4/9  
28 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  13 คน