ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42724 นางสาวพนา ฉ่ำโสฬส 4/10  
2 42720 นางสาวนฤมล สุริยะ 4/10  
3 44853 นางสาวอันลี่ แคสเปอร์เซ่น 4/14  
4 42900 นางสาวจุฑามาศ ช่องงาม 4/16  
5 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 4/14  
6 42796 นายก่อฤกษ์ ภาชื่น 4/14  
7 42597 นายชีวธันย์ คำมุงคุณ 4/14  
8 44844 นางสาวจันทิมา บุโพธิ์ 4/14  
9 42825 นายภีมพล มีเกิด 4/15  
10 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 4/15  
11 42831 นายศักดิ์ชัย ดอกใหญ่ 4/15  
12 42800 นายจิรวัฒน์ อินทร์งาม 4/15  
13 42837 นายหทัยพันธุ์ เพชรมาก 4/15  
14 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 4/15  
15 42809 นายธนกร เริ่มปลูก 4/15  
16 42593 นางสาวคัมภีรพรรณ วิเศษยา 4/15  
17 44868 นางสาวอาภัสรา จันทาทิพย์ 4/16  
18 44866 นางสาวสุปรียา เพ็งเพชร 4/16  
19 42830 นายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 4/16  
20 42933 นางสาววรพรรณ บุญวัน 4/16  
21 42567 นางสาวนันทิกานต์ บุตรงาม 4/16  
22 42812 นายธราเทพ ทองกลาง 4/16  
23 42899 นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร 4/16  
24 44842 นางสาวอินทิรา สุภผล 4/16  
25 42454 นายธนัท ประทีปธนากร 4/9  
26 42664 นางสาวปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 4/9  
27 42395 นายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ 4/9  
28 42370 นายเมธวิน พวงไพบูลย์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  13 คน