ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 5/10  
2 42493 นายกฤตินันท์ ใจมั่น 5/14  
3 42581 นางสาวรุ่งนภา บุญกอบ 5/14  
4 42616 นางสาวปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 5/14  
5 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 5/15  
6 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 5/9  
7 44810 นางสาววรรณษา ทรงชาติ 5/9  
8 42618 นางสาวปสุตา คำแก้ว 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  4 คน