ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42465 นายปวริศร์ กิมาวะหา 4/10  
2 42466 นายปัญญพนต์ บุญวงษา 4/10  
3 42493 นายกฤตินันท์ ใจมั่น 4/14  
4 42581 น.ส.รุ่งนภา บุญกอบ 4/14  
5 42616 น.ส.ปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม 4/14  
6 42626 นายพีรวัฒน์ บุญมา 4/15  
7 44810 น.ส.วรรณษา ทรงชาติ 4/9  
8 42418 นายพุฒิพงศ์ โสภา 4/9  
9 42618 น.ส.ปสุตา คำแก้ว 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  4 คน