ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42755 นายณัฐเดช หุ่นสำราญ 5/16  
2 42852 นายณพัทร เกษอินทร์ 5/16  
3 42865 นายนิธิ เอี่ยมอุไร 5/16  
4 42396 /  
5 43132 นายชัยพัฒน์ เหมือนวาจา 5/14  
6 45412 นายพีรภัทร แก้วคำ 5/15  
7 44859 นายภาณุวัฒน์ ทะเลดอน 5/15  
8 42744 นายกิตติภูมิ สำราญรมย์ 5/16  
9 44863 นายเลิศศักดิ์ อินทร์แป้น 5/16  
10 44862 นายจิรวัฒน์ คำไทย 5/16  
11 44861 นายกิจติมณศักดิ์ จงสูงเนิน 5/16  
12 44807 นายธนากร เจริญรัตน์ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  1 คน