ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42942 นางสาวอมรรัตน์ จันทะเขต 4/10  
2 42758 นางสาวทรายวรินทร์ สมส่วน 4/10  
3 44818 นางสาวประสาทน์พร พลคชา 4/10  
4 44816 นางสาวนันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/10  
5 44814 นายชัยกร อุดหนุน 4/10  
6 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 4/14  
7 44854 นางสาวอารีรัตน์ เชยรัมย์ 4/14  
8 44843 นางสาวกฤติกา สุรวาทศิลป์ 4/14  
9 44847 นางสาวเฌอร์ลิณญ์ เทียนถวาย 4/14  
10 44851 นางสาวสุพรรษา มณีวงค์ 4/14  
11 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 4/14  
12 44857 นางสาวธนกรณ์ ประยงค์หอม 4/15  
13 44858 นางสาวธนิตา เสพสุข 4/15  
14 42682 นางสาวศุภาวีร์ ปรากฎมาก 4/15  
15 42922 นางสาวปาริดา กันทิน 4/15  
16 42464 นางสาวปราณี ไชยา 4/15  
17 44856 นางสาวจิตรลดา พันธ์ศรี 4/15  
18 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 4/16  
19 42463 นายประทีป ทองเชิด 4/9  
20 42587 นางสาวสุจิตรา อินธิสาร 4/9  
21 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 4/9  
22 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  15 คน