ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 5/14  
2 44854 นางสาวอารีรัตน์ เชยรัมย์ 5/14  
3 44843 นางสาวกฤติกา สุรวาทศิลป์ 5/14  
4 44847 นางสาวเฌอร์ลิณญ์ เทียนถวาย 5/14  
5 44851 นางสาวสุพรรษา มณีวงค์ 5/14  
6 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 5/14  
7 44857 นางสาวธนภรณ์ ประยงค์หอม 5/15  
8 44858 นางสาวธนิตา เสพสุข 5/15  
9 42682 นางสาวศุภาวีร์ ปรากฎมาก 5/15  
10 42922 นางสาวปาริดา กันทิน 5/15  
11 42464 นางสาวปราณี ไชยา 5/15  
12 44856 นางสาวจิตรลดา พันธ์ศรี 5/15  
13 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 5/16  
14 42463 นายประทีป ทองเชิด 5/9  
15 42587 นางสาวสุจิตรา อินธิสาร 5/9  
16 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 5/9  
17 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  11 คน