ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42758 น.ส.ทรายวรินทร์ สมส่วน 4/10  
2 42942 น.ส.อมรรัตน์ จันทะเขต 4/10  
3 44818 น.ส.ประสาทน์พร พลคชา 4/10  
4 44816 น.ส.นันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์ 4/10  
5 44814 นายชัยกร อุดหนุน 4/10  
6 44850 นายปริเยษฐ์ สร้อยจิตร 4/14  
7 44851 น.ส.สุพรรษา มณีวงค์ 4/14  
8 44847 น.ส.เฌอริลิณญ์ เทียนถวาย 4/14  
9 44843 น.ส.กฤติกา สุรวาทศิลป์ 4/14  
10 44854 น.ส.อารีรัตน์ เชยรัมย์ 4/14  
11 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 4/14  
12 42464 น.ส.ปราณี ไชยา 4/15  
13 42922 น.ส.ปาริดา กันทิน 4/15  
14 42682 น.ส.ศุภาวีร์ ปรากฎมาก 4/15  
15 44858 น.ส.ธนิตา เสพสุข 4/15  
16 44857 น.ส.ธนภรณ์ ประยงค์หอม 4/15  
17 44856 น.ส.จิตรลดา พันธ์ศรี 4/15  
18 42788 นายอดิศักดิ์ จึงไพศาลทรัพย์ 4/16  
19 42463 นายประทีป ทองเชิด 4/9  
20 42587 น.ส.สุจิตรา อินธิสาร 4/9  
21 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 4/9  
22 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  15 คน