ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 4/10  
2 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 4/10  
3 42766 นายปรีชา ดีโต 4/10  
4 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 4/10  
5 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 4/10  
6 42668 นายพัสกร ชูวา 4/10  
7 42693 น.ส.กมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/10  
8 44864 น.ส.วจี ยิ่งดี 4/16  
9 44867 นายอภิชาต ม่วงอ่อน 4/16  
10 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 4/14  
11 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 4/14  
12 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 4/14  
13 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 4/15  
14 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 4/15  
15 42843 น.ส.กนกกาญจน์ เพ็งชวด 4/16  
16 44865 น.ส.วรรณกร ผลพูน 4/16  
17 42638 น.ส.สุนันทา ปัญญาเฟื่อง 4/9  
18 44809 น.ส.ประภัสสรณ์ ค้ำชู 4/9  
19 42494 น.ส.กฤษฎีกา สีดา 4/9  
20 42598 น.ส.ฐิตารีย์ จรัสใส 4/9  
21 42589 น.ส.อัญชลี สารสุข 4/9  
22 42569 น.ส.ปฏิพร หมู่ดี 4/9  
23 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 4/9  
24 42439 น.ส.กัลยณัฐ ดวงศรี 4/9  
25 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 4/9  
26 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 มิถุนายน 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  11 คน