ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 26
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42668 นายพัสกร ชูวา 4/10  
2 42617 นายปวริศร์ แสนสวาท 4/10  
3 42367 นายพีรวิชญ์ จินพละ 4/10  
4 42766 นายปรีชา ดีโต 4/10  
5 42714 นายธนกฤต คันชั่งทอง 4/10  
6 42404 นายนริศ คำสุวรรณ์ 4/10  
7 42693 นางสาวกมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/10  
8 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 4/14  
9 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 4/14  
10 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 4/14  
11 44867 นายอภิชาติ ม่วงอ่อน 4/16  
12 44864 นางสาววจี ยิ่งดี 4/16  
13 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 4/15  
14 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 4/15  
15 42843 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด 4/16  
16 44865 /  
17 42439 นางสาวกัลยณัฐ ดวงศรี 4/9  
18 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 4/9  
19 42569 นางสาวปฏิพร หมู่ดี 4/9  
20 42589 นางสาวอัญชลี สารสุข 4/9  
21 42598 นางสาวฐิตารีย์ จรัสใส 4/9  
22 42494 นางสาวกฤษฎีกา สีดา 4/9  
23 44809 นางสาวประภัสสรณ์ ค้ำชู 4/9  
24 42638 นางสาวสุนันทา ปัญญาเฟื่อง 4/9  
25 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 4/9  
26 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 มิถุนายน 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  11 คน