ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 26
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42693 นางสาวกมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 5/10  
2 44852 นายสุรชาติ เอี่ยมสะอาด 5/14  
3 42726 นายพีรวิชญ์ อิดอ่อน 5/14  
4 44849 นายธีรพงษ์ สังข์โกมล 5/14  
5 44867 นายอภิชาติ ม่วงอ่อน 5/16  
6 44864 นางสาววจี ยิ่งดี 5/16  
7 42478 นายฤทธิชัย สุรัจ 5/15  
8 42763 นายนพนรินทร์ วิภาคะ 5/15  
9 42843 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด 5/16  
10 44865 /  
11 42439 นางสาวกัลยณัฐ ดวงศรี 5/9  
12 42588 นายสุริยนต์ บุญเลิศ 5/9  
13 42569 นางสาวปฏิพร หมู่ดี 5/9  
14 42589 /  
15 42598 นางสาวฐิตารีย์ จรัสใส 5/9  
16 42494 นางสาวกฤษฎีกา สีดา 5/9  
17 44809 นางสาวประภัสสรณ์ ค้ำชู 5/9  
18 42638 นางสาวสุนันทา ปัญญาเฟื่อง 5/9  
19 42665 นายปุระชัย จำปาเทศ 5/9  
20 42410 นายเบญจพล ปัญญาดี 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 มิถุนายน 2561 วันปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  11 คน