ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42778 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสุข 5/14  
2 42687 นางสาวสุกัญญา ใจมั่น 5/14  
3 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 5/14  
4 42677 นายวิทวัส จุไร 5/15  
5 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 5/15  
6 42846 นางสาวกานต์ธีรา รู้จิตร 5/15  
7 42869 นางสาวปาริชาติ สืบเทพ 5/15  
8 42590 นายอิษฎา บุญลอย 5/16  
9 42507 นายตริณภพ นิลหุต 5/16  
10 42860 นางสาวธิดารัตน์ งามทรัพย์ 5/16  
11 42774 นางสาวมะลิ ฮาเวิร์ธ 5/9  
12 42836 นางสาวสายธาร อรรถสกุลรัตน์ 5/9  
13 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 5/9  
14 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 5/9  
15 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 5/9  
16 42527 นายศตวรรษ บุญมี 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  7 คน