ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42649 นายชาคริต เสาวยงค์ 4/10  
2 42662 นายปัณณทัต จันทร์ประดับ 4/10  
3 42678 นายวุฒิชัย ชมชื่น 4/10  
4 44815 นายธนกร จิวจิรกิตติ 4/10  
5 42751 นายชนาธิป ลัดดาหอม 4/10  
6 42557 นายทิพากร โลกนิยม 4/10  
7 44812 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ 4/10  
8 42801 นางสาวเจนจิรา ไชยสุริยงค์ 4/10  
9 44822 นายศิวัช สิงห์ชัย 4/10  
10 42778 นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสุข 4/14  
11 42687 นางสาวสุกัญญา ใจมั่น 4/14  
12 44846 นายชัยธัช ดาราเย็น 4/14  
13 42677 นายวิทวัส จุไร 4/15  
14 42806 นายฐิติพงษ์ แก้วดวงใหญ่ 4/15  
15 42846 นางสาวกานต์ธีรา รู้จิตร 4/15  
16 42869 นางสาวปาริชาติ สืบเทพ 4/15  
17 42590 นายอิษฎา บุญลอย 4/16  
18 42507 นายตริณภพ นิลหุต 4/16  
19 42860 นางสาวธิดารัตน์ งามทรัพย์ 4/16  
20 42774 นางสาวมะลิ ฮาเวิร์ธ 4/9  
21 42836 นางสาวสายธาร อรรถสกุลรัตน์ 4/9  
22 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 4/9  
23 44806 นายไกรวิชญ์ มีมาก 4/9  
24 42468 นายพศวีร์ เนริกูล 4/9  
25 42527 นายศตวรรษ บุญมี 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  8 คน