ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44821 นางสาวศิลาชล กุตะนันท์ 4/10  
2 42787 นายสิปปกร เปรียบกล้า 4/10  
3 42537 นายอภิสิทธิ์ นันทวงษ์ 4/10  
4 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 4/14  
5 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 4/14  
6 42741 นายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 4/14  
7 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 4/14  
8 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 4/14  
9 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 4/14  
10 44848 นายธนากร ประโพทานัง 4/14  
11 42532 นายสหรัฐ อุทธกัง 4/14  
12 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 4/14  
13 42775 นายรณกร สมกล้า 4/14  
14 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 4/14  
15 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 4/14  
16 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 4/15  
17 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 4/15  
18 42566 นายนรินทร์ มาวาย 4/15  
19 42875 นายพัชรพล งามชื่น 4/15  
20 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 4/15  
21 42760 นายธนพล สุภาษา 4/15  
22 42534 นายสุรเกียรติ์ แพเจริญอุดมศรี 4/15  
23 42737 นายศุภกฤต ตั้งอุดมการณ์ 4/16  
24 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 4/16  
25 42840 นายอัคนี เกตวิจิตร 4/16  
26 44808 นางสาวนิตยา กล้าแข็ง 4/9  
27 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  2 คน