ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42707 นายณัชพล วงศ์ชัยวรกุล 5/14  
2 42718 นายนพกร เสร็จพร้อม 5/14  
3 42741 นายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 5/14  
4 42444 นายเจษฎา มีสิทธิ์ 5/14  
5 42430 นายสิทธิชัย อุดมทวี 5/14  
6 42586 นายสันติภาพ พัฒนศิริวงศ์ 5/14  
7 44848 /  
8 42532 นายสหรัฐ อุทธกัง 5/14  
9 42533 นายสุจินต์ โอธินทรยุทธ 5/14  
10 42775 นายรณกร สมกล้า 5/14  
11 44845 นายฉิมพลี ละม้ายวัน 5/14  
12 42412 นายปฏิภาณ บุญเหลือ 5/14  
13 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 5/15  
14 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 5/15  
15 42566 นายนรินทร์ มาวาย 5/15  
16 42875 นายพัชรพล งามชื่น 5/15  
17 42528 นายศิวกร สถิตอินทาพร 5/15  
18 42760 นายธนพล สุภาษา 5/15  
19 42534 นายสุรเกียรติ แพเจริญอุดมศรี 5/15  
20 42737 /  
21 42704 นายชวัลภูมิ ยาคำ 5/16  
22 42840 /  
23 44808 นางสาวนิตยา กล้าแข็ง 5/9  
24 42750 นายเจษฎา อือกะโทก 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  4 คน