ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30211 (งานเชื่อม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42267 นายชลชาต โชติช่วง 4/4  
2 42361 นายปักษชนม์ สาแก้ว 4/4  
3 42274 นายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์ 4/4  
4 44772 นายรัตนราช อบอุ่น 4/4  
5 42358 นายปธาน หาญบาง 4/4  
6 42363 นายพงศ์ปณต ปุยะติ 4/4  
7 42349 นายกิตติธัช เจริญสุข 4/4  
8 42377 นายวุฒิกร สอนสุข 4/4  
9 42371 นายเมธา กล้าหาญ 4/4  
10 42429 นายสรวิชญ์ เหลี่ยมดี 4/5  
11 42388 นายกษิดิ์เดช ชำนิจ 4/5  
12 42571 นายพชร สายไทย 4/5  
13 42423 /  
14 42306 นางสาวกรพินธุ์ ศรีสมบัติ 4/5  
15 42372 นายรวีโรจน์ จารัตน์ 4/5  
16 44775 นายนิติพงษ์ จันทวงศ์ 4/5  
17 42319 นายเตชสิทธิ์ ใสแจ่ม 4/5  
18 44779 นายภาศกร พุทธกรณ์ 4/5  
19 42401 นายธีรพงศ์ แสนจันดี 4/6  
20 42397 นายธนกร ฉิมกูล 4/6  
21 42634 นายศิวกร นามวัน 4/8  
22 42415 นายพหล อินตนัย 4/6  
23 42368 นายภูริต เรืองกิตติภพ 4/6  
24 42380 นายศุภชัย คำใจ 4/6  
25 42610 นายนพกร หนึ่งใจ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  2 คน