ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 5/3  
2 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 5/4  
3 42326 นางสาวนาวิกา เสนาะกลาง 5/4  
4 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 5/4  
5 42332 นางสาวธัญชนก พิเนตรบูรณะ 5/4  
6 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 5/4  
7 42315 นางสาวณัฐณิชา เสือแก้ว 5/4  
8 42270 นางสาวฐานัชฌา ตามพร 5/4  
9 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 5/5  
10 42318 นางสาวติยาภรณ์ พาเจริญ 5/5  
11 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 5/7  
12 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 5/7  
13 42705 นางสาวฐิติพร เกษรนวล 5/7  
14 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 5/7  
15 42447 นางสาวชุติธิดา บัวเชย 5/6  
16 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 5/8  
17 42483 นายศุภากร หมายมี 5/8  
18 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 5/8  
19 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 5/8  
20 44805 นางสาวสุนิตา ศรีรักษ์ 5/8  
21 42722 นางสาวนิลลดา ดาศรี 5/8  
22 44804 นางสาวศิดารัตน์ อบอุ่น 5/8  
23 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 5/6  
24 44801 นางสาวเพ็ญนภา จารัตน์ 5/8  
25 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 5/6  
26 42484 นายสิทธิพล สีโท 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  11 คน