ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 28
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42481 นายศิวกร ยวงแก้ว 4/3  
2 42311 นายคมสัน แก้วม่วง 4/4  
3 42326 นางสาวนาวิกา เสนาะกลาง 4/4  
4 42320 นายทักษิณ เกษจรัล 4/4  
5 42332 นางสาวธัญชนก พิเนตรบูรณะ 4/4  
6 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 4/4  
7 42315 นางสาวณัฐณิชา เสือแก้ว 4/4  
8 42270 นางสาวฐานัชฌา ตามพร 4/4  
9 42300 นายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 4/5  
10 42318 นางสาวติยาภรณ์ พาเจริญ 4/5  
11 42305 นางสาวกมลชนก ไชยสุวรรณ 4/5  
12 42437 นายอิทธิเทพ มีใจ 4/7  
13 42470 นายพาโชค จันทร์แดง 4/7  
14 42705 นางสาวฐิติพร เกษรนวล 4/7  
15 42440 นายคริสต์มาส สุรเสน 4/7  
16 42447 นางสาวชุติธิดา บัวเชย 4/6  
17 42475 นายภัทรวรรธน์ ทองเพิ่ม 4/8  
18 42483 นายศุภากร หมายมี 4/8  
19 42459 นายนนท์ปวิธ สุรเสน 4/8  
20 42536 นายหรัณย์ เทอดสุวรรณ 4/8  
21 44805 นางสาวสุนิตา ศรีรักษ์ 4/8  
22 42722 นางสาวนิลลดา ดาศรี 4/8  
23 44804 นางสาวศิดารัตน์ อบอุ่น 4/8  
24 42449 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย 4/6  
25 44801 นางสาวเพ็ญนภา จารัตน์ 4/8  
26 42487 นายอัครเดช ศรีงาม 4/6  
27 42484 นายสิทธิพล สีโท 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  12 คน