ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30209 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44763 นางสาวอรอุมา วิวาสุขุ 4/3  
2 44757 นางสาวปัทมา บัญชาเมฆ 4/3  
3 44760 นายรัชกฤต ธรรมฉัตรบวร 4/3  
4 42807 นายณัฐชานนท์ สมชื่อ 4/3  
5 42353 นายฐิติวัสส์ ทีงาม 4/4  
6 44771 นายปรัชญา โพธิ์ทอง 4/4  
7 42695 นางสาวกีรดา เบญจมาศ 4/4  
8 42376 นางสาววีรยา สวากัลป์ 4/5  
9 44776 นายปณชัย ประสงค์เสียง 4/5  
10 42749 นางสาวจุฑามาศ ทะกาเนนะ 4/6  
11 44784 นางสาวดาวสวรรค์ พันธ์ชัย 4/6  
12 44787 นายวัชรพล สติภา 4/6  
13 44786 นายภาณุพงศ์ ประดุจชนม์ 4/6  
14 42646 นางสาวคีรี่ แอน แกลลาเกอร์ 4/6  
15 42576 นายภานุวัฒน์ โพธิ์งาม 4/6  
16 42523 นายวัชรพล แก้วใส 4/6  
17 42342 นายเหมภาส ไชยสุวรรณ 4/6  
18 42408 นายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์ 4/6  
19 44796 นางสาวสิตานัน ชนะชัย 4/7  
20 42596 นายชิตพล ผู้สมเก่า 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  8 คน