ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44769 นางสาวปนัดดา นนธิจันทร์ 5/4  
2 44797 นางสาวอารยา แข็งยิ่งยงค์ 5/7  
3 42509 นางสาวบุษกร นาคแสง 5/7  
4 44782 นางสาวอารียา ปิยะไพร 5/5  
5 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 5/5  
6 42485 นางสาวสุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 5/6  
7 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 5/6  
8 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 5/7  
9 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 5/7  
10 44793 นางสาวนพรรช พันธ์ใหญ่ 5/7  
11 42765 นางสาวปรารถนา สืบเทพ 5/8  
12 44802 นางสาววรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  8 คน