ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44769 น.ส.ปนัดดา นนธิจันทร์ 4/4  
2 42509 น.ส.บุษกร นาคแสง 4/7  
3 44797 น.ส.อารยา แข็งยิ่งยงค์ 4/7  
4 44782 น.ส.อารียา ปิยะไพร 4/5  
5 44777 นายเปี่ยมศักดิ์ บานเย็น 4/5  
6 42485 น.ส.สุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 4/6  
7 42506 นายณัฐภูมินทร์ มานุจำ 4/6  
8 42511 นายปิยวัฒน์ วิรุณพันธ์ 4/7  
9 44788 นายโกเมศ วรรณารักษ์ 4/7  
10 44793 น.ส.นพรรช พันธ์ใหญ่ 4/7  
11 42765 น.ส.ปรารถนา สืบเทพ 4/8  
12 44802 น.ส.วรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  8 คน