ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44761 น.ส.ศศิธร สังข์น้อย 4/3  
2 44762 น.ส.สิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 4/3  
3 44754 นายจักรภัทร กะการดี 4/3  
4 42841 น.ส.อัญธิการ์ เมินดี 4/3  
5 44756 น.ส.ปัณชญา เจียงอนันต์ 4/3  
6 42436 น.ส.อริสา หมวดเมือง 4/4  
7 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 4/4  
8 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 4/4  
9 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 4/7  
10 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 4/7  
11 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 4/7  
12 42497 น.ส.จิณัฐตา พิศเพลิน 4/5  
13 42425 น.ส.ศศิประภา เหมือนวาจา 4/5  
14 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 4/5  
15 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 4/5  
16 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 4/5  
17 42582 น.ส.วรรณพร ก่ำรัมย์ 4/8  
18 42434 นายสุริยา เผดิมดี 4/6  
19 42441 น.ส.คีตภัทร จงงาม 4/6  
20 42467 น.ส.พรกมล ไหมพรหม 4/6  
21 42433 น.ส.สุธิดา ประวิสุทธิ์ 4/6  
22 42460 น.ส.นฤมล ศรีละออง 4/6  
23 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 4/6  
24 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  12 คน