ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42841 นางสาวอัญธิการ์ เมินดี 4/3  
2 44754 นายจักรภัทร กะการดี 4/3  
3 44762 นางสาวสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 4/3  
4 44761 นางสาวศศิธร สังข์น้อย 4/3  
5 44756 นางสาวปัณชญา เจียงอนันต์ 4/3  
6 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 4/4  
7 42436 นางสาวอริสา หมวดเมือง 4/4  
8 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 4/4  
9 42425 นางสาวศศิประภา เหมือนวาจา 4/5  
10 42497 นางสาวจิณัฐตา พิศเพลิน 4/5  
11 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 4/7  
12 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 4/7  
13 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 4/7  
14 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 4/5  
15 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 4/5  
16 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 4/5  
17 42433 นางสาวสุธิดา ประวิสุทธิ์ 4/6  
18 42467 นางสาวพรกมล ไหมพรหม 4/6  
19 42441 นางสาวคีตภัทร จงงาม 4/6  
20 42434 นายสุริยา เผดิมดี 4/6  
21 42582 นางสาววรรณพร ก่ำรัมย์ 4/8  
22 42460 นางสาวนฤมล ศรีละออง 4/6  
23 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 4/6  
24 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  12 คน