ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42841 นางสาวอัญธิการ์ เมินดี 5/3  
2 44754 นายจักรภัทร กะการดี 5/3  
3 44762 นางสาวสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 5/3  
4 44761 นางสาวศศิธร สังข์น้อย 5/3  
5 44756 นางสาวปัณชญา เจียงอนันต์ 5/3  
6 42424 นายศราวุฒิ นามวัฒน์ 5/4  
7 42436 นางสาวอริสา หมวดเมือง 5/4  
8 42608 นายธราธร บุญญาวิเศษ 5/4  
9 42425 นางสาวศศิประภา เหมือนวาจา 5/5  
10 42305 นางสาวกมลชนก ไชยสุวรรณ 5/5  
11 42497 นางสาวจิณัฐตา พิศเพลิน 5/5  
12 42517 นายภาณุพงศ์ จันตะเภา 5/7  
13 42570 นายปิโยรส เปรี้ยงกระโทก 5/7  
14 42574 นายภัคพล บุญเจริญ 5/7  
15 42615 นายปรเมษฐ์ ใจหาญ 5/5  
16 42394 นายญาณภัทร นารัมย์ 5/5  
17 42379 นายศุทธวีร์ สมสะอาด 5/5  
18 42433 นางสาวสุธิดา ประวิสุทธิ์ 5/6  
19 42467 นางสาวพรกมล ไหมพรหม 5/6  
20 42441 นางสาวคีตภัทร จงงาม 5/6  
21 42434 นายสุริยา เผดิมดี 5/6  
22 42582 นางสาววรรณพร ก่ำรัมย์ 5/8  
23 42460 นางสาวนฤมล ศรีละออง 5/6  
24 42640 นายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม 5/6  
25 44792 นายธิติวุฒิ อัมหธร 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  13 คน