ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 26
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42445 นางสาวชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 5/3  
2 44758 นางสาวมติมนต์ พลสา 5/3  
3 42488 นางสาวอุบลวรรณ ชมชื่น 5/3  
4 42894 นางสาวกมลลักษณ์ ชิ้นทอง 5/13  
5 42391 นางสาวแก้วตา งามเชย 5/3  
6 44770 นางสาวปภาวี นิสัยกล้า 5/4  
7 42614 นางสาวบัณฑิตา ดวงเนตร 5/5  
8 44781 /  
9 42599 นางสาวฐิมากร พยาชัย 5/5  
10 44778 นางสาวพิมพิกา อินทร์สอน 5/5  
11 44789 นางสาวณัฐชา นาคแสง 5/7  
12 44795 นางสาวสร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 5/7  
13 42545 นางสาวจณิสตา นามสว่าง 5/6  
14 42522 นางสาววณิชดา ถนอมมาก 5/6  
15 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 5/6  
16 42625 นางสาวพิยดา สมัครสมาน 5/6  
17 42489 นางสาวกนกธร สวนงาม 5/8  
18 42503 นางสาวณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 5/6  
19 44785 นางสาวทิพวรรณ อุ่นใจดี 5/6  
20 42603 นางสาวถิรดา ปัญญาเอก 5/6  
21 42538 นางสาวอัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 5/7  
22 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 5/7  
23 42635 นางสาวสาริน นนทะภา 5/7  
24 42490 นางสาวกนกวรรณ ศรีภา 5/7  
25 42757 นางสาวณิชาภัทร ลอยทอง 5/8  
26 44799 นางสาวฐิติรัตน์ บัวหอม 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  24 คน