ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30206 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42391 น.ส.แก้วตา งามเชย 4/3  
3 42894 น.ส.กมลลักษณ์ ชิ้นทอง 4/14  
4 42488 น.ส.อุบลวรรณ ชมชื่น 4/3  
5 44758 น.ส.มติมนต์ พลสา 4/3  
6 42445 น.ส.ชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 4/3  
7 44770 น.ส.ปภาวี นิสัยกล้า 4/4  
8 44795 น.ส.สร้อยฟ้า อนุเคราะห์ 4/7  
9 44789 น.ส.ณัฐชา นาคแสง 4/7  
10 44778 น.ส.พิมพิกา อินทร์สอน 4/5  
11 42599 น.ส.ฐิมากร พยาชัย 4/5  
12 44781 นายสุภวัทน์ ศรีพิกุล 4/5  
13 42614 น.ส.บัณฑิตา ดวงเนตร 4/5  
14 44785 น.ส.ทิพวรรณ อุ่นใจดี 4/6  
15 42503 น.ส.ณัชชา อรรถสกุลรัตน์ 4/6  
16 42489 น.ส.กนกธร สวนงาม 4/8  
17 42625 น.ส.พิยดา สมัครสมาน 4/6  
18 42502 นายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิ่ม 4/6  
19 42522 น.ส.วณิชดา ถนอมมาก 4/6  
20 42545 น.ส.จณิสตา นามสว่าง 4/6  
21 42603 น.ส.ถิรดา ปัญญาเอก 4/6  
22 42490 น.ส.กนกวรรณ ศรีภา 4/7  
23 42635 น.ส.สาริน นนทะภา 4/7  
24 42500 นายชานนท์ ชุ่มนาเสียว 4/7  
25 42538 น.ส.อัญชนิตา โภคะสวัสดิ์ 4/7  
26 44799 น.ส.ฐิติรัตน์ บัวหอม 4/8  
27 42757 น.ส.ณิชาภัทร ลอยทอง 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  24 คน