ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 4/3  
2 42426 น.ส.ศิรภัสสร ช่อทับทิม 4/4  
3 42501 น.ส.ฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 4/4  
4 42291 นายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 4/4  
5 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 4/4  
6 42469 น.ส.พันธิตรา ลบไธสง 4/4  
7 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 4/7  
8 42659 น.ส.ปนัดดา ตาประโคน 4/7  
9 42733 น.ส.รัตนาภรณ์ นพเก้า 4/7  
10 44790 น.ส.ณัฐชา เครือยศ 4/7  
11 42431 น.ส.สิริวิมล ช่วงชัยชนะ 4/7  
12 42387 น.ส.กมลพรรรณ พวงสุข 4/7  
13 42461 น.ส.นัทฐมน คงทน 4/7  
14 44798 นายชนาธิป กะการดี 4/8  
15 42369 น.ส.มัลลิยา ห่อทรัพย์ 4/8  
16 42708 น.ส.ณัฐกมล ดีเลิศ 4/8  
17 42514 น.ส.พรหมรัตน์ บุพศิริ 4/8  
18 42692 น.ส.อัมพกา มิถุนาวงศ์ 4/8  
19 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 4/8  
20 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 4/8  
21 44800 น.ส.ธิดารัตน์ ชมชื่น 4/8  
22 44803 น.ส.ศศิธร สอนดอก 4/8  
23 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 4/6  
24 44783 น.ส.ญาณิกา เจริญศรี 4/6  
25 42409 นายเนติธร สาคร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  16 คน