ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30204 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42609 นายธัชธรรม อนุจรพันธ์ 4/3  
2 42469 นางสาวพันธิตรา ลบไธสง 4/4  
3 42307 นายกสิดิษฐ์ กาบยุบล 4/4  
4 42291 นายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 4/4  
5 42501 นางสาวฐาปนี ตระกูลวรรณานนท์ 4/4  
6 42426 นางสาวศิรภัสสร ช่อทับทิม 4/4  
7 42461 นางสาวนัทฐมน คงทน 4/7  
8 42387 นางสาวกมลพรรรณ พวงสุข 4/7  
9 42431 นางสาวสิริวิมล ช่วงชัยชนะ 4/7  
10 44790 นางสาวณัฐชา เครือยศ 4/7  
11 42733 นางสาวรัตนาภรณ์ นพเก้า 4/7  
12 42659 นางสาวปนัดดา ตาประโคน 4/7  
13 42386 นายเอกอาร์ม สิยาชีพ 4/7  
14 44783 นางสาวญาณิกา เจริญศรี 4/6  
15 42442 นายจิรัฏฐ์ ดำบัว 4/6  
16 44803 นางสาวศศิธร สอนดอก 4/8  
17 44800 นางสาวธิดารัตน์ ชมชื่น 4/8  
18 42366 นายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ 4/8  
19 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 4/8  
20 42692 นางสาวอัมพกา มิถุนาวงศ์ 4/8  
21 42514 นางสาวพรหมรัตน์ บุพศิริ 4/8  
22 42708 นางสาวณัฐกมล ดีเลิศ 4/8  
23 42369 นางสาวมัลลิยา ห่อทรัพย์ 4/8  
24 44798 นายชนาธิป กะการดี 4/8  
25 42409 นายเนติธร สาคร 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  16 คน