ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42352 น.ส.ชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 4/3  
2 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 4/3  
3 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 4/3  
4 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 4/3  
5 44755 น.ส.นฤมล อินทร์แป้น 4/3  
6 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 4/3  
7 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 4/3  
8 42520 นายมติพล คงดี 4/3  
9 44759 น.ส.รตา มหัทธนศักดิ์ 4/3  
10 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 4/3  
11 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 4/3  
12 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 4/4  
13 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 4/4  
14 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 4/4  
15 44766 น.ส.คุณิตา ภาคสุภาพ 4/4  
16 42316 นายดิเรก นึกชนะ 4/4  
17 44767 น.ส.ทิพย์สุดา นามโคตร 4/4  
18 44768 น.ส.ธัญมน เยาวลักษณ์ 4/4  
19 44765 น.ส.กุศลิน คำโท 4/4  
20 42325 น.ส.ธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 4/5  
21 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 4/7  
22 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 4/5  
23 44780 น.ส.ยวมนต์ บุญลับ 4/5  
24 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 4/5  
25 42414 น.ส.ปิยะฉัตร สายแก้ว 4/5  
26 42655 นายธงชัย คงศรี 4/8  
27 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 4/8  
28 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 4/6  
29 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  10 คน