ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 4/3  
2 44759 นางสาวรตา มหัทธนศักดิ์ 4/3  
3 42520 นายมติพล คงดี 4/3  
4 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 4/3  
5 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 4/3  
6 44755 นางสาวนฤมล อินทร์แป้น 4/3  
7 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 4/3  
8 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 4/3  
9 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 4/3  
10 42352 นางสาวชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 4/3  
11 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 4/3  
12 44765 นางสาวกุศลิน คำโท 4/4  
13 44768 นางสาวธัญมน เยาวลักษณ์ 4/4  
14 44767 นางสาวทิพย์สุดา นามโคตร 4/4  
15 42316 นายดิเรก นึกชนะ 4/4  
16 44766 นางสาวคุณิตา ภาคสุภาพ 4/4  
17 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 4/4  
18 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 4/4  
19 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 4/4  
20 42414 นางสาวปิยะฉัตร สายแก้ว 4/5  
21 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 4/5  
22 44780 นางสาวยวมนต์ บุญลับ 4/5  
23 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 4/5  
24 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 4/7  
25 42325 นางสาวธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 4/5  
26 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 4/6  
27 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 4/8  
28 42655 นายธงชัย คงศรี 4/8  
29 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  10 คน