ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30203 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 30
คาบเรียนที่ : จ 9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 5/3  
2 44759 นางสาวรตา มหัทธนศักดิ์ 5/3  
3 42520 นายมติพล คงดี 5/3  
4 42498 นายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด 5/3  
5 42309 นายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 5/3  
6 44755 นางสาวนฤมล อินทร์แป้น 5/3  
7 42333 นายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ 5/3  
8 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 5/3  
9 42435 นายสุวณัฐ การะเกษ 5/3  
10 42352 นางสาวชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 5/3  
11 41969 นายศุภวุฒิ ดอกคำ 5/3  
12 44765 นางสาวกุศลิน คำโท 5/4  
13 44768 นางสาวธัญมน เยาวลักษณ์ 5/4  
14 44767 นางสาวทิพย์สุดา นามโคตร 5/4  
15 42316 นายดิเรก นึกชนะ 5/4  
16 44766 นางสาวคุณิตา ภาคสุภาพ 5/4  
17 44773 นายศุภโชค บันเทิงใจ 5/4  
18 42362 นายปุณณวิช แก้มทอง 5/4  
19 42432 นายสุทธิราช มังกะโรทัย 5/4  
20 42414 นางสาวปิยะฉัตร สายแก้ว 5/5  
21 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 5/5  
22 44780 นางสาวยวมนต์ บุญลับ 5/5  
23 42398 นายธนภัทร ผลจันทร์งาม 5/5  
24 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 5/7  
25 42325 นางสาวธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 5/5  
26 42416 นายพันธวัช ศรีไทย 5/6  
27 42355 นายณัฐนนท์ พรมไธสง 5/8  
28 42655 นายธงชัย คงศรี 5/8  
29 42556 นายถิรวิทย์ บานเย็น 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  10 คน