ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : ศ 4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42613 นายนันนรา ประกอบดี 5/3  
2 42580 นายยงเกียรติ แสวงสุข 5/5  
3 42351 นางสาวชญาดา อุดมทวี 5/5  
4 42565 นายนราดล ดวงเวา 5/5  
5 42472 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ 5/6  
6 42549 นายเจษฎา ทองใบ 5/6  
7 42630 นายภูริช กุลัดต์นาม 5/6  
8 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 5/7  
9 42612 นายนโรดม โพธิมาศ 5/7  
10 42666 นายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์ 5/7  
11 42611 นายนรพนธ์ สุขจิต 5/8  
12 42476 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  1 คน