ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (งานเชื่อม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 5/11  
2 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 5/12  
3 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 5/12  
4 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 5/12  
5 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 5/12  
6 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 5/13  
7 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 5/13  
8 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 5/13  
9 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 5/13  
10 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  0 คน