ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 21
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 5/11  
2 44828 นางสาววรรณษา ลัทธิคุณ 5/11  
3 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 5/11  
4 44827 นางสาววณิชศรา กูลรัตน์ 5/11  
5 44825 นางสาวรจนา ฉนวนรัมย์ 5/11  
6 44841 นางสาวอรพิชญา สุภิษะ 5/13  
7 42810 นายธนภัทร สุภาษา 5/11  
8 44823 นางสาวจุฑามาศ มาลัย 5/11  
9 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 5/11  
10 44834 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 5/12  
11 44830 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเลิศ 5/12  
12 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 5/13  
13 44839 นางสาวเนตรนภา หล่อแหลม 5/13  
14 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 5/13  
15 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 5/13  
16 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 5/13  
17 42779 นางสาววราพร พลวงงาม 5/13  
18 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  11 คน