ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30258 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42814 นางสาวเนตรนภา ฉัตรทอง 4/13  
2 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 4/13  
3 42822 นางสาวพรรษกาญจน์ คำทวี 4/13  
4 42804 นางสาวชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 4/12  
5 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 4/13  
6 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/13  
7 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 4/13  
8 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 4/13  
9 44840 นายศุภกร พรมรักษ์ 4/13  
10 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  4 คน