ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30256 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42539 นางสาวอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 5/11  
2 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 5/11  
3 42745 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทร 5/11  
4 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 5/13  
5 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 5/11  
6 42477 นายมณฑล รำจวน 5/11  
7 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 5/12  
8 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 5/12  
9 42716 นางสาวธนัญญา คำสัตย์ 5/12  
10 42702 นางสาวชนนิกานต์ เสนาะเสียง 5/12  
11 42866 นางสาวนิรมล ใจมั่น 5/12  
12 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 5/12  
13 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 5/12  
14 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 5/12  
15 42838 นางสาวอนันธิตา บุญเลิศ 5/12  
16 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 5/12  
17 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 5/12  
18 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 5/12  
19 42842 นางสาวอารียา ทองทา 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  7 คน