ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30256 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 4/13  
2 42745 น.ส.กุลธิดา ศรีสมุทร 4/11  
3 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 4/11  
4 42539 น.ส.อุบลวรรณ เคนสูงเนิน 4/11  
5 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 4/11  
6 42477 นายมณฑล รำจวน 4/11  
7 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 4/12  
8 42866 น.ส.นิรมล ใจมั่น 4/12  
9 42702 น.ส.ชนนิกานต์ เสนาะเสียง 4/12  
10 42716 น.ส.ธนัญญา คำสัตย์ 4/12  
11 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 4/12  
12 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 4/12  
13 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 4/12  
14 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 4/12  
15 42838 น.ส.อนันธิตา บุญเลิศ 4/12  
16 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 4/12  
17 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 4/12  
18 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 4/12  
19 42842 น.ส.อารียา ทองทา 4/12  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  7 คน