ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30254 (อาชีพธุรกิจ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 20
คาบเรียนที่ : ศ 7-8
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 4/11  
2 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 4/11  
3 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 4/11  
4 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 4/11  
5 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 4/11  
6 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 4/11  
7 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 4/11  
8 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 4/11  
9 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 4/12  
10 42529 นายศิวกร ขอชนะ 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  0 คน