ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30253 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 4/11  
2 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 4/13  
3 42759 นายธงชัย แก้วตา 4/11  
4 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 4/11  
5 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 4/12  
6 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 4/12  
7 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 4/12  
8 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 4/12  
9 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 4/12  
10 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 4/12  
11 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 4/12  
12 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 4/12  
13 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 4/12  
14 42632 นายวาทิต สมรูป 4/12  
15 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 4/12  
16 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 4/13  
17 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 4/13  
18 42575 นายภานุกร หวังสม 4/13  
19 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 4/13  
20 42880 นายวัทธิกร ครอบทอง 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน