ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30251 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42871 นายพงศา ไทยสูง 4/13  
2 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 4/11  
3 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 4/11  
4 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 4/11  
5 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 4/11  
6 42845 นายกัมพล นุตโร 4/12  
7 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  0 คน