ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30202 (พ่นทราย 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 39
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 4/11  
2 42745 น.ส.กุลธิดา ศรีสมุทร 4/11  
3 42602 น.ส.ณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 4/13  
4 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 4/11  
5 42779 น.ส.วราพร พลวงงาม 4/13  
6 44839 น.ส.เนตรนภา หล่อแหลม 4/13  
7 42558 น.ส.ธดาพร สาแก้ว 4/11  
8 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 4/11  
9 42728 น.ส.ภัทราพร มันธุภา 4/12  
10 42804 น.ส.ชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 4/12  
11 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 4/12  
12 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 4/12  
13 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 4/12  
14 42702 น.ส.ชนนิกานต์ เสนาะเสียง 4/12  
15 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 4/12  
16 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 4/12  
17 44834 น.ส.สุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 4/12  
18 42675 นายยศกร ทองร่อน 4/12  
19 44832 น.ส.รติมา งามพรหม 4/12  
20 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 4/12  
21 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 4/12  
22 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 4/12  
23 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 4/12  
24 44830 น.ส.กัญญารัตน์ ทองเลิศ 4/12  
25 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 4/12  
26 44831 น.ส.ปนัดดา สายคำยศ 4/12  
27 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 4/12  
28 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 4/12  
29 44835 น.ส.เสาวนีย์ แสงแก้ว 4/12  
30 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 4/12  
31 42814 น.ส.เนตรนภา ฉัตรทอง 4/13  
32 42822 น.ส.พรรษกาญจน์ คำทวี 4/13  
33 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 4/13  
34 44841 น.ส.อรพิชญา สุภิษะ 4/13  
35 42663 น.ส.ปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 4/13  
36 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/13  
37 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 4/13  
38 44840 นายศุภกร พรมรักษ์ 4/13  
39 42887 น.ส.สุภาวดี แสวงสุข 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  21 คน
เพศหญิง =  18 คน