ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30202 (พ่นทราย 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 39
คาบเรียนที่ : พ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42684 นายสมเกียรติ์ ปันเรือน 5/11  
2 42558 นางสาวธดาพร สาแก้ว 5/11  
3 44839 นางสาวเนตรนภา หล่อแหลม 5/13  
4 42779 นางสาววราพร พลวงงาม 5/13  
5 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 5/11  
6 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 5/13  
7 42745 นางสาวกุลธิดา ศรีสมุทร 5/11  
8 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 5/11  
9 42675 นายยศกร ทองร่อน 5/12  
10 44834 นางสาวสุพิชฌาย์ จันทรมนตรี 5/12  
11 42736 นายศักรินทร์ นิลแก้ว 5/12  
12 42685 นายสรวิศ วิภาหัสน์ 5/12  
13 42702 นางสาวชนนิกานต์ เสนาะเสียง 5/12  
14 42543 นายกีรติ ร่าเริงยิ่ง 5/12  
15 42622 นายพชรพงศ์ สังข์เงิน 5/12  
16 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 5/12  
17 42804 นางสาวชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 5/12  
18 42728 นางสาวภัทราพร มันธุภา 5/12  
19 44832 นางสาวรติมา งามพรหม 5/12  
20 42443 นายจุลเดช สิงห์มณี 5/12  
21 42382 นายสิรวิชญ์ มาประจวบ 5/12  
22 42797 นายกัณณพงศ์ พวงสด 5/12  
23 42794 นายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง 5/12  
24 44830 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเลิศ 5/12  
25 42639 นายอภิรัตน์ พ่อค้า 5/12  
26 44831 นางสาวปนัดดา สายคำยศ 5/12  
27 42761 นายธนภัทร ธนาศุภวัฒน์ 5/12  
28 42756 นายณัฐพงศ์ โพธิ์เงิน 5/12  
29 44835 นางสาวเสาวนีย์ แสงแก้ว 5/12  
30 42867 นายปริญญา ศรีตะคุ 5/12  
31 44841 นางสาวอรพิชญา สุภิษะ 5/13  
32 42877 นายภาสกร ลวดเงิน 5/13  
33 42822 นางสาวพรรษกาญจน์ คำทวี 5/13  
34 42814 นางสาวเนตรนภา ฉัตรทอง 5/13  
35 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 5/13  
36 42698 นายจิตติพนธ์ แสงโพธิ์ 5/13  
37 42834 นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ 5/13  
38 44840 /  
39 42887 นางสาวสุภาวดี แสวงสุข 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 05 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  19 คน