ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30201 (ดนตรีสากล 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 35
คาบเรียนที่ : พ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42495 นายกิติศักดิ์ เหมาะตัว 5/11  
2 42715 นายธนวัฒน์ สระอินทร์ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  0 คน