ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30201 (ดนตรีสากล 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 4/11  
2 42477 นายมณฑล รำจวน 4/11  
3 44823 น.ส.จุฑามาศ มาลัย 4/11  
4 42474 น.ส.ภัทธิรา เพ่งเล็งดี 4/11  
5 42417 นายพีรพัฒน์ ศรีนาจนาวา 4/11  
6 44825 น.ส.รจนา ฉนวนรัมย์ 4/11  
7 42793 นายกมลภพ ทะเรรัมย์ 4/11  
8 44827 น.ส.วณิชศรา กูลรัตน์ 4/11  
9 44828 น.ส.วรรณษา ลัทธิคุณ 4/11  
10 44824 น.ส.นภัสสร กงชัยภูมิ 4/11  
11 42648 นายเจริญทรัพย์ สมัครสมาน 4/11  
12 42781 นายวัศพล เหมือนคิด 4/11  
13 42725 น.ส.พรไพลิน ปะนันทา 4/11  
14 42390 นายเกียรติศักดิ์ ใสแจ่ม 4/11  
15 42759 นายธงชัย แก้วตา 4/11  
16 42553 นายดรัณภพ แสนรังค์ 4/11  
17 42824 นายภัทรพล สุดเสงี่ยม 4/11  
18 42452 นายทัศน์ไท ทองคำ 4/11  
19 42595 นายชัชพล มงคลนนท์ 4/11  
20 42742 นายอัยการ เล้าวาลิต 4/11  
21 42624 นายพัชรดนัย นามภักดี 4/11  
22 42428 นายศิวรักษ์ ไชยพลบาล 4/12  
23 42866 น.ส.นิรมล ใจมั่น 4/12  
24 42784 นายศุภชล ชูวงค์ 4/12  
25 42654 นายทัตพงษ์ จันทร์มณี 4/12  
26 42753 นายณรงค์ฤทธิ์ เหมาะทอง 4/13  
27 42694 นายกฤติภูมิ พิศโสระ 4/13  
28 42772 นายภูตะวัน เอี่ยมศรี 4/13  
29 42730 นายภุชงค์ ภูเขียว 4/13  
30 42786 นายสรวิชญ์ เชิดศรี 4/13  
31 42747 นายจักรกฤษ ทองคำ 4/13  
32 42905 นายณัฐธนา พื้นนวล 4/13  
33 42717 นายธีรภัทร สุปิงปรัส 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2561
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  8 คน