ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30203 (จิตรกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : พ 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42539 นางสาวอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 5/11  
2 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 5/11  
3 42427 นางสาวศิริมาศ ก่ำรัมย์ 5/11  
4 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 5/11  
5 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 5/11  
6 42790 นางสาวอรินชยา มุมทอง 5/11  
7 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 5/11  
8 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 5/11  
9 44826 นางสาวลานนา เนียมฝอย 5/11  
10 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 5/11  
11 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 5/11  
12 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 5/11  
13 42810 นายธนภัทร สุภาษา 5/11  
14 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 5/12  
15 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 5/12  
16 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 5/12  
17 42838 นางสาวอนันธิตา บุญเลิศ 5/12  
18 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 5/12  
19 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 5/12  
20 42716 นางสาวธนัญญา คำสัตย์ 5/12  
21 44833 นางสาวรัตนวรินทร์ สงบใจ 5/12  
22 42632 นายวาทิต สมรูป 5/12  
23 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 5/12  
24 42845 นายกัมพล นุตโร 5/12  
25 42842 นางสาวอารียา ทองทา 5/12  
26 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 5/12  
27 42893 นางสาวกนกวรรณ สุกิมานิล 5/13  
28 42871 นายพงศา ไทยสูง 5/13  
29 42885 นางสาวสิริวิมล ภาสุวรรณ 5/13  
30 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 5/13  
31 42529 นายศิวกร ขอชนะ 5/13  
32 42575 นายภานุกร หวังสม 5/13  
33 42798 นางสาวกิตติมา ราชรัมย์ 5/13  
34 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 5/13  
35 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 5/13  
36 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 5/13  
37 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 5/13  
38 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 5/13  
39 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 5/13  
40 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  11 คน