ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30203 (จิตรกรรม 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42427 น.ส.ศิริมาศ ก่ำรัมย์ 4/11  
2 42525 นายวิรวิศว์ โตประโคน 4/11  
3 42539 น.ส.อุบลวรรณ เคนสูงเนิน 4/11  
4 42524 นายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด 4/11  
5 42504 นายณัชพล เที่ยงธรรม 4/11  
6 42790 น.ส.อรินชยา มุมทอง 4/11  
7 42773 นายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 4/11  
8 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 4/11  
9 44826 น.ส.ลานนา เนียมฝอย 4/11  
10 42864 นายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์ 4/11  
11 42870 นายพงศภัค ยุวดีนิเวศ 4/11  
12 42411 นายปฏิภาณ จรจรัล 4/11  
13 42810 นายธนภัทร สุภาษา 4/11  
14 42446 นายชนินทร์ ไหมทอง 4/12  
15 42518 นายภูกิจ ศรีสัตย์ 4/12  
16 42392 นายคมชาญ บุญเสริม 4/12  
17 42838 น.ส.อนันธิตา บุญเลิศ 4/12  
18 42519 นายภูริชกานต์ คงนาค 4/12  
19 42620 นายปัณณทัต กุศลส่ง 4/12  
20 42716 น.ส.ธนัญญา คำสัตย์ 4/12  
21 44833 น.ส.รัตนวรินทร์ สงบใจ 4/12  
22 42632 นายวาทิต สมรูป 4/12  
23 42628 นายภาณุวัฒน์ คานศรี 4/12  
24 42845 นายกัมพล นุตโร 4/12  
25 42842 น.ส.อารียา ทองทา 4/12  
26 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 4/12  
27 42893 น.ส.กนกวรรณ สุกิมานิล 4/13  
28 42871 นายพงศา ไทยสูง 4/13  
29 42885 น.ส.สิริวิมล ภาสุวรรณ 4/13  
30 42551 นายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์ 4/13  
31 42529 นายศิวกร ขอชนะ 4/13  
32 42575 นายภานุกร หวังสม 4/13  
33 42798 น.ส.กิตติมา ราชรัมย์ 4/13  
34 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 4/13  
35 42754 นายณัฎฐชัย สุขพันธ์ 4/13  
36 42849 นายจิรกิตติ์ นุชมา 4/13  
37 42769 นายภาคิน เครือวัลย์ 4/13  
38 42650 นายณัฐดนัย พวงบุญ 4/13  
39 42874 นายพลางกูร พิมพ์เก่า 4/13  
40 44838 นายนิรวิทธ์ สืบศรี 4/13  
วันเปิดรับสมัคร : 14 พฤษภาคม 2561 วันปิดรับสมัคร : 08 มิถุนายน 2561
 
เพศชาย =  29 คน
เพศหญิง =  11 คน