ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30203 (กฎหมาย 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางผ่องศรี หงษ์สูง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
วันเปิดรับสมัคร : 03 ตุลาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 ตุลาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  0 คน