ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางเทพธีด์ สายหล้า
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43254 นายกฤษดา หงษ์วุธ 5/14  
2 43296 นายเดชาวัต สุภาพรม 5/16  
3 40864 นายจักรพงษ์ กรมภักดิ์ 5/16  
4 43300 นายวรากร ขุมทอง 5/16  
5 41053 นายศิรวุฒิ บุตรลา 5/16  
6 40981 นายธนรัตน์ ยาคำ 5/16  
7 40989 นายประพัฒน์พงศ์ ฤทธิขันธ์ 5/16  
8 40606 นายสุธางค์ เอาวิริยะกุล 5/16  
9 43299 นายปริญญา บุญทัย 5/16  
10 41145 นายพุฒิธร งามศรี 5/16  
11 43246 นายเกียรติศักดิ์ ยอดรักษ์ 5/16  
12 40763 นายเขษมศักดิ์ ยิ่งได้ชม 5/16  
13 43298 นายธนาวุฒิ ศาลางาม 5/16  
14 40942 นายรติ ศรีเบ็ญจรัตน์ 5/16  
15 41121 นายเจษฎา คณารัตน์ปทุม 5/16  
16 41105 นายสหรัฐ สมในใจ 5/16  
17 44744 นายชลวัฒน์ เพ็ชรอรุณ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  0 คน