ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางเทพธีด์ สายหล้า
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43254 /  
2 43296 /  
3 40864 /  
4 43300 /  
5 41053 /  
6 40981 /  
7 40989 /  
8 40606 /  
9 43299 /  
10 41145 /  
11 43246 /  
12 40763 /  
13 43298 /  
14 40942 /  
15 41121 /  
16 41105 /  
17 44744 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  17 คน