ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43261 /  
2 43262 /  
3 43260 /  
4 40692 /  
5 41159 /  
6 43264 /  
7 43255 /  
8 43259 /  
9 43269 /  
10 41139 /  
11 41157 /  
12 43301 /  
13 43289 /  
14 43304 /  
15 43291 /  
16 40860 /  
17 40873 /  
18 43302 /  
19 40709 /  
20 40889 /  
21 43303 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  21 คน