ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30240 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43261 นางสาวชลลดา ภาษาสุข 5/14  
2 43262 นางสาวชินานาง ธิมะโน 5/14  
3 43260 นางสาวธนัญญา โทนุบล 5/14  
4 40692 นายภูมิสิงห์ สนใจ 5/14  
5 41159 นางสาวอารียา ภูมิประโคน 5/14  
6 43264 นางสาวบุญญปัญญ์ ใจใหญ่ 5/14  
7 43255 นายกันต์ธร เหลี่ยมดี 5/14  
8 43259 นางสาวชนัญชิดา มั่นคง 5/14  
9 43269 นางสาววทัญญา ดีมั่น 5/14  
10 41139 นางสาวนงลักษณ์ ชื่นใจ 5/16  
11 41157 นางสาวอนัญญา เหลือถนอม 5/16  
12 43301 นางสาวศศิประภา ศรีสุข 5/16  
13 43289 นางสาวกัลยาณี ฉุนกล้า 5/16  
14 43304 นายอิสระ นามวงษา 5/16  
15 43291 นางสาวเกศสุดา สุขสาม 5/16  
16 40860 นางสาวกนกนภา กิมานันท์ 5/16  
17 40873 นางสาวธนพร ศรีภูมิ 5/16  
18 43302 นางสาวสุภัทราวดี ลายทอง 5/16  
19 40709 นางสาวกัลยา ภูบาล 5/16  
20 40889 นายพีรพัฒน์ จรจรัญ 5/16  
21 43303 นายอัฑฒวินท์ ศรีเพชร 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  16 คน